Stockholms centrum för ätstörningar. Stockholms centrum för ätstörningar lanserar internetbehandling för bulimi och hetsätningsstörning

Stockholms centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsg. 27, Stockholm (2020)

Stockholms centrum för ätstörningar

Även intensitetsnivå av interventionerna öppenvård, dagvård, heldygnsvård, samt behandlingshem i de olika studierna har beaktats noga. I en okontrollerad studie med bara för- och eftermätning undersökte man effekten av en manualiserad, 7-veckors lång intervention för att minska patienternas tvångsmässiga träning vid en specialistenhet för ätstörningar. Den 3 oktober bjuder vi in till en förmiddag med föreläsningar och workshops som går under temat vuxna och unga vuxna med ätstörningar. Ätstörningar drabbar alla, oberoende av kön eller ålder och kan leda till ett långvarigt sjukdomsförlopp med svåra medicinska komplikationer och förhöjd suicidrisk. Valet av adekvat nivå av intensitet måste givetvis grundas på patientens medicinska stabilitet och behov.

Nächster

Stockholms centrum för ätstörningar, Wollmar Yxkullsg. 27, Stockholm (2020)

Stockholms centrum för ätstörningar

Du kan också skicka in en egenanmälan, så kallar vi dig och ditt barn till ett besök hos oss. Ditt stöd är viktigt Även du som är närstående till en vuxen person som har en ätstörning kan bidra med hjälp och stöd. Några verksamheter har fasta tider, inbokade för undervisning i skolan. I senaste numret av Tidskriften för Svensk Psykiatri bidrar Maiken Fjelkegård, som tidigare arbetade som överläkare hos oss vid Stockholms centrum för ätstörningar, med en kort artikel där hon beskriver arbetssättet vid vår familjedagvårdsenhet. Kan du inge din närstående mod och hopp så har du kommit långt på väg. För mer information, och för att registrera dig och få en biljett, gå in via länken: Karolinska Institutet och Stockholms centrum för ätstörningar bjuder in till en halvdag för dialog och kunskapsutbyte kring ätstörningar.

Nächster

Ätstörningar

Stockholms centrum för ätstörningar

Även om det idag finns bra och effektiv behandling söker majoriteten av de som drabbas inte hjälp för sin ätstörning. Majoriteten av patienterna hade minst ett samsjuklighetstillstånd. Det finns också många som kommer i kontakt med personer med ätstörningar i andra sammanhang t. Det är helt kostnadsfritt att delta och vi tar emot max 60 personer. Man tar emot över 900 nya patienter per år och för närvarande går fler ä.

Nächster

Stockholms centrum för ätstörningar

Stockholms centrum för ätstörningar

Du kan till exempel börja med att berätta att du är orolig och att du gärna vill hjälpa. Vårt uppdrag är att erbjuda specialistvård för patienter med allvarlig ätstörningsproblematik. Interoceptiv medvetenhet är ett multidimensionellt begrepp. Syftet är att informera om vår verksamhet, men också för att sprida kunskap om ätstörningar. Vi inleder dagen med föreläsningar där vi presenterar flera delar av vår verksamhet. Sommaren är ofta en tid då vi är mer tillsammans och kanske uppstår oro och funderingar.

Nächster

FoU

Stockholms centrum för ätstörningar

När vi förstår mer om hjärnans funktion kan kanske sådana behandlingar och mindre påträngande sådana såsom transkranial magnetisk stimulering bli ytterligare terapeutiska verktyg i behandling av ätstörningar. I våras hade vi ett välbesökt öppet hus för vårdgrannar med föreläsningar under temat barn och ungdomar. Se hennes 30 min långa föreläsning här: Yvonne von Hausswolff-Juhlin, verksamhetschef på Stockholms centrum för ätstörningar, berättar att kliniken är en av världens största för specialiserad ätstörningsvård med över 130 medarbetare som behandlar både barn och vuxna. Men vården har dålig kunskap. Krisstöd och råd Utbrottet av covid-19 och de åtgärder som görs för att minska smittspridning kan av många upplevas som påfrestande, och kanske särskilt om du redan mår psykiskt dåligt.

Nächster

FoU

Stockholms centrum för ätstörningar

Att känna sig osäker i sin kropp hade tydliga och starka samband med övervärdering av vikt och figur som är en central aspekt i diagnostiken vid anorexia nervosa, bulimia nervosa och flera andra relaterade former av ätstörningar. Takahashi och hans medarbetare var mycket nöjda med besöket och vill gärna komma tillbaka för att lära sig mer om både ätstörningar och vår verksamhet. I forskning tenderar man att ignorera att begreppet har ett flertal dimensioner och frågan som forskargruppen ställer sig är vilken dimension har starkast samband med ätstörningar. För varje patient gick man igenom 4 inspelningar i olika faser av terapin. Specialiserad ätstörningsvård för patienter med svårare problem bedrivs av två vårdgivare i regionen.

Nächster